ข่าวประจำวัน

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ตัวอย่าง โครงงาน

เป็นตัวอย่างโครงงาน


จาก หนังสือเรียนกิจกรรม-โครงงานงานเกษตร
ช่วงชั้นที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔


ของรศ.พัฒนา ประเสริฐสุข และคณะโครงงานการทำผักกาดดองรายชื่อผู้จัดทำโครงงาน

1. เด็กหญิงลดารัตน์ ตั้งวานิชย์กุล
2. เด็กหญิงอภิรดี สำเร็จสุข
3. เด็กหญิงศุภสตรี มีเกิดสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษา 1.อาจารย์...............................แจ่มจันทร์ พรวิเศษ


ความสำคัญ
การหมักดองเป็นการแปรรูปผลผลิตให้มีรสชาติและลักษณะรูปร่างเปลี่ยนแปลงไป
ทำให้ดูน่ารับประทาน ยิ่งขึ้น และช่วยทำให้เก็บรักษาผลผลิตไว้ได้นาน

จุดประสงค์

1. เพื่อฝึกทักษะในการแปรรูปผลผลิตและการถนอมอาหารได้
2. เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ในการทำผักกาดดองได้ถูกต้อง
3. สามารถบอกขั้นตอนและวิธีการทำผักกาดดองได้
4. เพื่อสร้างรายได้และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อไปวิธีดำเนินการ

1. ศึกษาวิธีการทำผักกาดดอง จากหนังสือหลักการถนอมอาหาร หรือนิตยสาร วารสาร
หนังสือพิมพ์ใน ห้องสมุด หรือค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
2. ขอคำแนะนำจากอาจารย์ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
ในการเขียนโครงงาน การวางแผน การปฏิบัติ ฯลฯ แล้วร่างโครงงาน
3. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ ดังนี้วัสดุและอุปกรณ์

1. ผักกาดเขียวปลี 1 กิโลกรัม
2. เกลือป่น 1 ช้อนโต๊ะ
3. น้ำตาลทราย ¼ ถ้วย
4. น้ำส้มสายชู 1 ถ้วย
5. ขวดโหลสำหรับดองขั้นตอนการปฏิบัติ

1. ล้างผักกาดเขียวปลีให้สะอาด ผึ่งให้ผักพอเหี่ยว
2. ต้มน้ำต้มสายชูกับเกลือและน้ำตาลเข้าด้วยกัน
3. นำผักกาดเขียวปลีที่ผึ่งไว้เรียงใส่ขวดโหล
4. พอน้ำส้มสายชูที่ต้มแล้วอุ่นให้เทลงในขวดโหล แล้วกดน้ำส้มให้ท่วมผัก
ปิดฝาขวดโหลให้สนิท ดองไว้ประมาณ 1 – 2 วัน
5. นำมารับประทานสำหรับเป็นเครื่องเคียง หรือใช้ปรุงอาหารได้


ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
1. ภาชนะที่ใช้บรรจุผักกาดดองควรเลือกใช้ภาชนะที่เป็นกระเบื้องหรือแก้ว
2. ควรนำภาชนะที่จะใส่ผักกาดดองลวกน้ำร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนน้ำผักใส่ลงไป

สรุปความเห็น
นักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน


ลงชื่อ ........................ผู้ประเมิน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น